מה עדיף לימוד ההלכה או לימוד דף היומי – מאת הג"ר אוריאל חוברה שליט"א

מה עדיף לימוד הלכה או גמרא

מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א

רב הישוב נחליאל

שאלה: בימים אלו בבית הכנסת שלנו מתחילים בלימוד דף היומי. אך במקביל באותה שעה, יש שיעור אחר שהוא שיעור בהלכה, בו הרב מוסר שיעור בהלכות המצויות יום יום. ואני מסופק לאיזה מהשיעורים כדאי ללכת? יש לציין שיש לי רק שעה עד שעתיים פנויות ליום ללימוד התורה, אם כן מה עדיף?   

תשובה: כשאין אפשרות ללמוד גמרא וגם הלכה כמו במקרה שלך, עדיף להיכנס לשיעור הלכה כדי שתדע להיזהר בהלכות היום יומיות הלכה למעשה. ואיתא בקידושין (דף ל עמוד א) לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. מי יודע כמה חיי? לא צריכא ליומי. וכן פסק הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פרק א הלכה יא) וז"ל, וחייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה, וענין זה הוא הנקרא גמרא.

וכן פסק בשו"ע יור"ד (סימן רמו סעיף ד), והוסיף עוד בזה"ל, כיצד, היה בעל אומנות ועוסק במלאכתו שלוש שעות ביום ותשע שעות בתורה, קורא ג' מהם בתורה שבכתב, ובג' תורה שבעל פה, ובג' יבין דבר מתוך דבר. במה דברים אמורים, בתחילת לימודו של אדם. אבל כשיגדיל בתורה ולא יהא צריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה, ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו. וכתב הרמ"א וי"א שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא, במשנה וגמרא, אדם יוצא ידי חובתו בשביל הכל. ואין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, עיי"ש.

והש"ך (שם ס"ק ה) וכן הט"ז (שם ס"ק ב) הביאו בשם הדרישה, יש בעלי בתים נוהגים ללמוד בכל יום גפ"ת ולא שאר פוסקים וראייתם מסוף מגמרא נדה (דף עג עמוד א) תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, אבל לי נראה דצריך לעסוק בספרי הפוסקים כגון אלפסי מרדכי אשר"י ודומיהם ואינם יוצאים כלל בלמוד גפ"ת לחוד, דההיא דתנא דבי אליהו כל השונה הלכות, פירש רש"י הלכות פסוקות וכו', עכ"ל.

ואמנם מרן החיד"א בספרו ברכי יוסף (סימן רמו סעיף ד) הביא בשם הגאון מהר"ר שפעטל בצואה שכתב וז"ל, למוד הגמרא ורש"י ותוספות, חיוב כמו הנחת תפילין. ורוב העם מטין אחר הלכות קטועות, ואמרו מה לנו לקושיות התלמוד, ולא יפה הם עושים, ואסור לעשות כן, שהם ממעטים בתורה, וכתב בישעיה (פרק מב פסוק כא) יגדיל תורה ויאדיר, ולא עוד שגורמים ח"ו לתורה שתשתכח וכו', עיי"ש. מיהו בפאת דוד (שם אות ח) הביא בשם אגרת הרמב"ם לרבנו פנחס הדיין (מהדורת י' שילת עמוד תלו) ששם כותב שלא חיבר משנה תורה אלא למי שמקוצר רוח אינו יכול ללמוד תלמוד והלכות הרי"ף, עיי"ש. מכל מקום בנדוננו שאין לו אפשרות ללמוד גמרא וגם הלכה, נראה שגם מרן החיד"א יסכים ללמוד הלכה.

והן אמת שכל מה שאדם לומד בתורה אפילו בקדשים ובטהרות, הוא מקיים מצות עשה של תלמוד תורה. מכל מקום לימוד האדם צריך להיות לימוד המביא לידי מעשה, וכדאיתא בברכות (דף ח עמוד א) אמר ליה רבא לרפרם בר פפא לימא לן מר מהני מילי מעלייתא דאמרת משמיה דרב חסדא במילי דבי כנישתא, אמר ליה, הכי אמר רב חסדא מאי דכתיב אהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב, אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה יותר מבתי כנסיות ומבתי מדרשות. והיינו דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. וכתב המהרש"א שם בחידושי אגדות, הלכה שיוצאת מן התלמוד כדאמרינן ס"פ אלו מציאות (ב"מ ל"ג א') העוסקין במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה כו' בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו וע"ש פירש"י והיינו שערים מצויינים בהלכה במקום שכל ת"ח קובע מקום לגירסתו בתלמוד המביאה לו הלכה פסוקה.

והדבר ידוע אם לא ילמד הלכה, איך ידע לקיים ולשמור שבת, כשרות המטבח וטהרת המשפחה וכל העניינים הנצרכים למעשה. הרי לא יתכן להיזהר אפילו מחילול שבת כמו בורר וכדומה מבלי שילמד הלכה למעשה. וכבר המשנ"ב בהקדמתו (בד"ה והנה) כתב וז"ל, והנה לפי זה נראה בעליל שחלק אורח חיים הוא היותר מוקדם ללימוד לכל, אף שכל ארבעת חלקי שולחן ערוך הם נצרכים למעשה, מכל מקום חלק זה הוא מוקדם לכל, כי ידיעתו הוא הכרחי בכל יום מימי חייו לקיום התורה וכו', עיי"ש.

לסיכום: כשאין אפשרות ללמוד גמרא וגם הלכה כמו במקרה שלך, עדיף להיכנס לשיעור הלכה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

עוד מאמרים