דין השמן והפתילות לאחר חנוכה – מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א

דין השמן והפתילות לאחר חנוכה

מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א

שאלה: מה דין כל השמן והפתילות שנשארו לאחר חנוכה?

תשובה: מעיקר הדין מה שדלק אחר חצי שעה שפיר מותר להשתמש בו לצרכיו, וכדעת השולחן ערוך (סימן תרע"ז סעיף ד'), הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה עושה לו מדורה ושורפו, אלא אם כן הקצה במפורש את השמן מעבר לזמן חצי שעה. ומקורו בשאילתות דרב אחאי גאון (פרשת וישלח). ובמשנה ברורה (ס"ק י"ח) הביא שיש פוסקים שסוברים שאם נתן השמן בסתם, הרי שהוקצה כל השמן, אם לא שהתנה לכתחילה שלא יאסור אלא כשיעור. ושיטתם היא דלא כשולחן ערוך ופליגי עליה.

אולם יש לומר, דבזמן הזה ששיעור עד 'שתכלה רגל מן השוק' עד זמן מאוחר יותר, שפיר יש על זה שֵם הדלקה של מצוה, וכמו שכתבתי בשו"ת ברית הלוי (ח"א סימן צ"ד), ובפרט שנראה דעת הרמב"ן והרשב"א (שבת כ"א ע"ב) שדעת השאילתות לאסור אף אחר החצי שעה.

ולגבי דין הפתילות. הנה לכאורה מהאי טעמא שכתב הר"ן, שהשמן עשוי להתבער לכן מקצה לגמרי, ודאי שזה כולל גם את הפתילות כיון שגם בהם ספוג שמן, ומדויק כן בכל בו (סימן מ"ד) וז"ל: "ושיורי הפתילות של כל הלילות נהגו להבעירן שלא לשום צורך, ואע"פ שמותר לפי מה שכתב הרי"ף והרמב"ם ז"ל שאמרו שמשיעבור זמנה מותר לכבותה או להשתמש לאורה", עד כאן. הרי שבתוך החצי שעה אסורים גם הפתילות, וכ"מ להדיא במאירי (שבת כא.) ובספר המנהגות לרבינו אשר מלוניל (דף ב.) ואהל מועד (ד"א נ"ב) ולקט יושר (או"ח עמו' שמג אות יח).

ואם כן לפי האוסרים בנתן השמן בסתמא, הוא הדין שהפתילות אסורות. וכן כתב להדיא בחיי אדם (כלל קנ"ד סעיף ל"א), וקיצור שו"ע (סימן קל"ט סעיף כ'). ולכאורה בכל בו מפורש דחשיב תשמישי מצוה, וכן דעת המאירי (מגילה כ"ו ע"ב), וא"כ אין צריך דוקא לשורפו אלא כל שלא משתמש בו לתשמיש אחר שפיר דמי, והא דשורפו הוא רק כדי שלא יבוא לידי תקלה, דהיכן מצינו מצוות שריפה, וכל שגונזו או זורקו לאשפה בשקית סגורה שפיר דמי גם לרמ"א (סימן כ"א סעיף א'), ואפילו אם עשאוה כאיסור הנאה הא לא מצינו שהם מהנשרפין. ושמא לשיטת הר"ן פ"ב דשבת דבנר חנוכה יש קדושה חשיב כתשמיש קדושה וצריך שריפה. ויעויין באשכול שכתב: "ויש להחמיר בכל המותר כיון דהדלקה לזכר שמן של מקדש הוי כתשמישי קדושה שאין נזרקין. ועוד, שדעתו עליהם שישרפו למצוה ואתקצי הכל". ועיין גם באבודרהם הל' חנוכה ואכמ"ל.

לכן למעשה, אחר זמן חצי שעה מעיקר הדין מותר, ובעל נפש יתן את השאריות בשקית ויתנה בפח.

*

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

עוד מאמרים