מטפלת פרטית, שכעת עקב המצב אי אפשר לשלוח אליה את הילדים, האם מגיע לה תשלום על הזמן שאינה עובדת?  ומה הדין בבעל קייטרינג שביטלו אצלו מספר אירועים שהוזמנו לתקופה זו, האם עליו להחזיר דמי קדימה שקיבל? | שאלות מעשיות בעקבות נגיף הקורונה

שאלות מעשיות בעקבות נגיף הקורונה

מאת הגאון רבי ברוך עוקשי שליט"א

רב ק"ק תימן באלעד ומרבני בית ההוראה

נשאלנו שאילות רבות השייכות לדיני ממונות שנולדו עקב המצב הנוכחי והם יובאו להלן

אציין שדננו בדברים עם הרבנים הגאונים הגרש"ז גרוסמן שליט"א רב וגאב"ד אלעד והגר"י פליישמן שליט"א אב"ד נתיבות חיים והגר"ה הלוי אב"ד באלעד, אכן המסקנות הנכתבות כאן וגוף המאמר לא הובאו לעיונם והכל נכתב על דעתי בלבד. אבל הסכימו עימי שאלו הנידונים השייכים לעניננו.

א.    מטפלת פרטית המטפלת בביתה בילדים ועתה בהוראת השלטון א"א לשלוח אליה את הילדים האם מגיע לה תשלום על הזמן שאינה עובדת? והאם יש חילוק בין קיבלה את הכסף מראש או שאין חילוק? והאם יש חילוק כשהיא משלמת ביטוח לאומי ומגיע לה עתה דמי אבטלה?

ב.     כנ"ל נשאלנו בנוגע לנהג הסעות של ילדים לתתי"ם?

ג.     בעל קייטרינג שקיבל ביטולים רבים בתקופה זו, האם עליו להחזיר דמי קדימה שקיבל ומה עם ההוצאות שהוציא בקניית ירקות שכעת אין לו מה לעשות עמם?

ד.     בעלי מלאכה, כמו צלמים וזמרים ומעצבי תפאורה שקיבלו ביטולים רבים, האם מגיע להם כסף כי לא עבדו באונס גמור והאם יש חילוק אם קיבלו כבר דמי קדימה?

תשובות

א. מטפלת בילדים בגן או במשפחתון פרטי שאינה עובדת מחמת המצב הנוכחי – מעיקר הדין אם קיבלה כסף מראש על כל השנה אינה חייבת להחזיר, ומאידך אם ההורים לא שילמו עדיין אינם צריכים לשלם על הזמן בו לא עבדה.

ב. אך ראוי לפשר ולשלם חצי מהמגיע לה על החודש, וכן אם קיבלה את הכסף ראוי שתחזיר חצי מהסכום של החודש.

ג. יש לציין, שעקרונית יכולים ההורים לבטל את ההסכם עם הגננת בנוגע לזמן קיץ מחודש אייר ואילך. ואין כאן טענת מזיק בגרמי כלפי ההורים, כיון דבלאו הכי לא היתה יכולה להשיג ילדים אחרים לגן בתקופה זו.

ומקור הדין  דלגבי חזרה אין חילוק בין כל פועל ובין מצב של מכת מדינה ראה בסמ"ע ריש סימן שכא על הרמ"א בד"מ שם ובביאור הגר"א שם אות ח.

ד. אך אם יבטלו ההורים את ההתקשרות ביניהם ומצב החירום יפסק באמצע זמן קיץ לא תתחייב הגננת לחזור ולטפל בילד.

ה. כמו כן נהג הסעות של ילדים למוסדות חינוך הדין כנ"ל.

ו. ביותר ראוי לפשר כשקיבלו שיקים מראש ולא תשלום כסף מזומן שזו סוגיא מסועפת האם בכך נקרא שהוא מוחזק בממון כל עיקר. ואיכ"מ.

ז. בעל קייטרינג שביטלו לו את ההזמנה – אם עדיין לא התחיל לעשות קניות והכנות למען האירוע א"כ עדיין לא נעשה אצלו קנין פועל כלל ופטורים מלשלם לו, ואם כבר קיבל כסף עליו להחזיר אותו למזמינים.

ח. אם כבר הוציא הוצאות על פיהם של המזמינים, עליהם לשלם לו על הוצאותיו, וכן על עבודתו שעבד למען האירוע, וילכו לדיין שיחליט לפי ראות עיניו.

ט. כמו כן הזמנה של זמר, צלם, או מעצב אירועים שהתבטל הצורך בעבודתם, פטורים מלשלם להם ואף אם קיבלו דמי קדימה עליהם להחזיר כיון שעדיין לא התחילו להיות פועלים כלל ועיקר.

י. אם שכרו אולם ונתנו דמי קדימה, ועתה ביטלו את שכירות האולם מחמת מכת מדינה ובעל האולם מחזיק דמי קדימה – הרי ההפסד על בעה"ב ויחזיר להם את הכסף. ראה בתשובות מימוניות לספר משפטים סימן כז ורמ"א סימן שיב סעיף יז ושו"ת עמק המשפט (ח"ה סימן נ).

כל הדברים שכתבנו הינם לעורר לב הלומדים ולהציע את הסוגיא, ולא לפסוק הלכה למעשה כי ברוב הפעמים פרטים קטנים משנים את הדין למעשה ולכן יש לשאול דיין בכל נושא ודיון לעצמו ואין לדמות מילתא למילתא כלל.

את פירוט התשובות ונימוקי התשובות מאת הגאון שליט"א – ניתן לקבל במייל מערכת המאורות –
sm088302222@gmail.com

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

כתיבת תגובה

להרשמה לרשימת התפוצה של קו המאורות

.

עוד מאמרים

שאל את הרב