כל הפרטים

הופיע לראשונה: מכתב יד עתיק: אור חדש זרח בעולם הספר התימני | ספר שולחן ערוך 'שתילי זיתים' אבן העזר

הופיע לראשונה: מכתב יד עתיק: אור חדש זרח בעולם הספר התימני | ספר שולחן ערוך 'שתילי זיתים' אבן העזר | מאת המחבר הגאון רבי יהונתן שבח שליט"א מרבני העיר בני ברק | כל הפרטים

אור חדש נגה בשחקים עם צאתו לאור עולם של הספר הנכבד שתילי זתים על שלחן ערוך אבן העזר והוא פירוש נפלא על השלחן ערוך חלק אבן העזר שנתחבר על ידי הגאון רבי שלמה עמר זצ"ל מגדולי חכמי תימן. הספר הנכבד הזה יוצא במהדורה חדשה על ידי הרה"ג רבי יהונתן שבח שליט"א מחכמי ורבני עיר התורה בני ברק יצ"ו עם פירושו המופלא ושמו יקבנו 'ויאמר יהונתן' הכולל עיונים וביאורים בדברי רבינו המחבר, וכן את מנהגי ישראל בענינים הללו, ועוד. חיבורו זה מלווה בהסכמות גדולי התורה וההוראה דעדתינו יע"א לצד הסכמות גדולי הדיינים בדורינו שליט"א.

לרכישת הספר כעת – לחצו כאן או חייגו: 052-719-9361 >>>

ידוע הדבר כי חלק אבן העזר בשלחן ערוך עוסק בחמורי חמורות, ההלכות הסבוכות של אישות יוחסין גיטין כתובות וקדושין, אשר קיומם הינו היסוד והתשתית של כלל ישראל, דא עקא דוקא לרוב חומרתם של הלכות אלו, לא רבים יחכמו ויאותו לאורם. הן ידוע מה שכתב הגאון בעל בית שמואל בהקדמה לפירושו על אבן העזר כי עניני אבן העזר נזנחו באופן כללי ע"י הת"ח ותופשי התורה דורש אין להם, וזהו שכתוב 'אבן' מאסו הבונים היתה לראש פינה ע"ש. לפיכך שבעתיים חשוב ערכו של החיבור הנפלא שלפנינו – המושתת על גדולי מפרשי השלחן ערוך כדוגמת החלקת מחוקק והבית שמואל הלבוש והגור אריה ועוד – אשר פותח שער בפני הלומדים להאיר את עיניהם בסבך הלכות חמורות אלו.

בנוסף מתייחד חיבור זה בכך שמשוקעים בו רבים ממנהגי ק"ק תימן יע"א בענינים הללו, אשר גם בזה רבתה המבוכה, כנודע. ובכפליים לתושיה עם הפירוש הנפלא 'ויאמר יהונתן' מאת הרה"ג המוציא לאור – כפשוטו וכמשמעו – בו הוסיף להביא עוד ממנהגי שאר עדות ישראל, כולם אהובים כולם ברורים כולם מרועה אחד ניתנו, ואף הוסיף וציין לדברי פוסקי זמנינו איש על מחנהו ואיש על דגלו, ובכך יהיה השלחן שלם, לשם ולתפארת.

 לרכישת הספר כעת – לחצו כאן או חייגו: 052-719-9361 >>>

כאמור, הספר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי התורה שליט"א, וכך הם דברי הג"ר שלמה קורח זצ"ל רבה של בני ברק, הנני להכיר ולהוקיר את ידידי הרה"ג יהונתן שבח יצ"ו, המוכר לי היטב כבן עלייה, ועתידו בעזה"י לגדולות ונצורות. והנה כבר הביא לפני מפרי בירורו עמלו בתורה, ביאורים הערות והארות וחדושים סביב שולחן ערוך, עם חדושי ופירושו רבותינו שת"ז שושנת המלך תורת חכם, לבד כינוס כל דברי רבותינו גם בדורותינו ע"כ.

ואלו דברי הג"ר שלמה מחפוד שליט"א גאב"ד יורה דעה, הספר הנ"ל היה שנים רבות בכתב יד, והן עתה העיר ה' את רוחו של הרה"ג היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה כש"ת הרב יהונתן שבח שליט"א להוציאו לאור מזוקק ומוגה בתוספת נופך מרובה ביאור בשם "ויאמר יהונתן" שבו הרחיב את היריעה על דברי המחבר ובפרט מדברים שהזמן גרמן וכו'. 

לרכישת הספר כעת – לחצו כאן או חייגו: 052-719-9361 >>>

וכך הן דברי הג"ר יצחק רצאבי שליט"א בהסכמתו, ידידנו אלופנו ומיודענו כש"ת הרה"ג יהונתן ב"ר אהרן שבח שליט"א מפעה"ק בני ברק ת"ו ההולך מחיל אל חיל וכבר הוציא לאור עולם כמה חבורים וקונטריסים מפרי יגיעתו בש"ס ובפוסקים ושאר ספרי רבותינו ראשונים ואחרונים ועל צבאם מתורת גאוני תימן זצוק"ל. ועכשיו על של עתה באתי, ספר אמרי שפר נקוב בשם ויאמר יהונתן סובב הולך על שתילי זיתים אבן העזר, גמר חיפוש מחיפוש ונר מנר ללבן ההלכה על בריה, דייק וגריס כרחבה דפומבדיתא, טמונה בו ברכה מרובה… ע"כ.

לדברים הללו מצטרפים דברי הג"ר שריאל רוזנברג שליט"א ראב"ד בד"צ בני ברק שכתב, מיודענו הרה"ג ר' יהונתן שבח שליט"א נטל על שכמו מלאכה גדולה, להוציא לאור ספר שתילי זיתים על שו"ע אה"ע שחיבר א' מחכמי תימן לפני כמאה וחמשים שנה. ובהקדמה לספר הביא בענין גדלות המחבר זצ"ל, ומה שהעידו עליו חכמי דורו זצ"ל. וגם נראה מתוך החיבור גדלותו, שבשפה קצרה וברורה אסף מה שכתבו הנושאי כלים על דברי השו"ע, ואף הוסיף מן דיליה. והנה הרה"ג ר' יהונתן שליט"א הוסיף מן דיליה תוספת מרובה, לבאר דברי המחבר זצ"ל, ועוד הרבה הערות והוספות חשובות. ואם כי לא עברתי על הספר להסכים עליו, אך ניכרים הדברים כי עשה הכל בהשכל ודעת, ומוציא מתחת ידו חיבור חשוב ונאה על חלק אה"ע שבשו"ע.

לרכישת הספר כעת – לחצו כאן או חייגו: 052-719-9361 >>>

נחתום בדברי הג"ר שלמה בן שמעון שליט"א חבר בית הדין הגדול מלפנים ומזקני הדיינים בדורינו שכתב על המחבר, "ראיתי בשמחה את הספר שעומד לצאת לאור בשם שתילי זתים, לאחד מגדולי הרבנים ר' שלמה עמר, כדרך שחיבר בדורות הקודמים ספר שתילי זתים לרבי שלמה דוד משרקי זצ"ל, ועתה יוצא לאור על שלחן ערוך אבן העזר עם פירושו וביאורו של הרה"ג יהונתן שבח שליט"א, שבו פירט והרחיב בהבנה עמוקה ובהירות, בהדרכתו ועידודו של הגאון מהר"י רצאבי שליט"א מחבר הספרים שלחן ערוך המקוצר וספרי תשובות עולת יצחק שלשה חלקים. כפי שמציין זאת הרב מחבר בהקדמת הספר, שיש ללמוד ממנה הרבה, אמנם חפץ הייתי להשתעשע בכמה דברים שהביא המחבר שדננו בהם בשבתי בבית הדין הגדול, אך עתה חלש ליבאי ולא מצינא לאוקומי גרסא בהם, בזולת טרדות רבות, ועל כן נברך את הרב המחבר הרה"ג יהונתן שבח על שנתן לבו להרחיב ולבאר, והביא את דברי הראשונים ואחרונים גדולי דורינו שפסקו הלכה למעשה כראוי לחיבור זה. ע"כ.

יצוין, כי הספר ערוך בטוב טעם ודעת, בעט סופר מהיר במלאכתו – מלאכת שמים, ומספר תלמידי חכמים מובהקים אשר ידיו רב להם בעריכת ספרי רבותינו ובסידורם, עברו על הדברים ושיבחו וקילסו את המלאכה האדירה שנעשתה בספר זה. כן הספר שלפניכם מעוטר במפתחות נרחבות לכל נושא ועניין בספר, ובכך מאפשרות למעיין לדעת בנקל היכן מקומו של כל דבר ודבר מתוך הספר.

לכן בואו ונחזיק טובה לכבוד הרה"ג המחבר והמוציא לאור הגר"י שבח שליט"א על פועלו המבורך, דבר שבעז"ה יוסיף ויגבר חילים לתורה, ויאותו רבים לאורו הגדול, ישוטטו רבים ותרבה הדעת, להגדיל תורה ולהאדירה. 

לרכישת הספר כעת – לחצו כאן או חייגו: 052-719-9361 >>>

ניתן לרכוש את הספר במוקדים הבאים: בבני ברק: 0527199361 או בחנות נוסח תימן, בערים קרית אתא / רכסים: בטל' 050-5363576, בעיר ירושלים: 054-8435376, בעיר בית שמש: 052-7119474, בערים זכרון יעקב, פרדס חנה: 052-7108560, בעיר צפת: 054-8475985, בעיר מודיעין עילית: 058-3255441, בעיר רחובות: 052-7199361.


קו המאורות – מרכז התוכן וההלכה ליהדות תימן | חייגו בכל עת: 8416* | 03-30-8888-5 | מס' ישיר מארה"ב – 151-8613-0185 | ניתן לשלוח שאלות לרבני בית ההוראה גם דרך האתר או באמצעות המייל: sm088302222@gmail.com

הצטרפו עכשיו לערוצי החדשות של אתר המאורות

כתיבת תגובה

2 תגובות

  1. ספר מיוחד ממש. דבר דבור על אופניו. תפוחי זהב במשכיות כסף. לא בא כבושם הזה.
    עברתי על הספר, ממש מיוחד מעצים את מנהגי תימן בכל ענייני אבן העזר.

    יישר כח לכבוד הגאון המחבר הרב שבח שליט"א. תבורכו מן השמים!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!