מבית ההוראה

כיצד סדר הכנת הקפה ביום שבת קודש?

הגאון רבי יחיאל קלזאן בבית ההוראה 'המאורות' | צילום אתר המאורות
הגאון רבי יחיאל קלזאן בבית ההוראה 'המאורות' | צילום אתר המאורות

מאת הגאון רבי יחיאל קלזאן שליט"א, רב ומו"ץ בברכפלד ומרבני בית ההוראה 'המאורות'

כתב בשו"ע בסימן שי"ח הלכה ד': כל דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אין שורין אותו בחמין בשבת אבל מדיחים, חוץ מן המליח הישן ומן הדג קוליס האיספנין שאין צריכין אלא בישול מעט, והדחתן היא גמר מלאכתן. עכ"ל.

וברמ"א שם כתב, דהוא הדין לכל דבר קשה שאין ראוי לאכול כלל בלא שריה, דאסור לשרותו בשבת. ובמשנ"ב שם (ס"ק ל"ט) כתב, דלעניין עלי התה ליתן עליהם מים רותחים בשבת, פשוט בפוסקים דיש בו משום בישול, ובשוגג יש בו חטאת, ובמזיד חיוב סקילה, כיוון שזה מקלי הבישול וגם בכלי שני אסור. וגם לגבי עלי קפה כתב שם שאסור ליתן משום דעירוי מבשל כדי קליפה.

ברם, בקפה שחור שלנו שבמפעל אופים אותו קודם לכן, יש לדון מצד אחר. דהיינו, אם זה כבר שייך לסוגיא של יש בישול אחר אחר אפיה או לא, דהנה בהלכה ה' כתב בשו"ע שם, דיש מי שאומר (טור בשם רבי אליעזר ממיץ והסמ"ג) דדבר שנאפה או נצלה, אם בשלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו. (וכתב במשנ"ב דס"ל לדעה זו דיש דברים שהם מתבשלים בכלי שני כיוון שהם רכים ואין אנו בקיאים). ויש מתירין (והוא דעת הרבי"ה שהובא במרדכי), היינו בכלי שני, ע"ש.

והנראה לי בזה דאע"ג דקיימא לן בעלמא דיש ויש הלכה כ"יש" בתרא, ואם כן בפשטות ניתן להתיר קפה שחור להכינו בכלי שני, מכל מקום מקובלנו שאם השו"ע הזכיר את "היש אומרים" הרי שנתכוון שיש לחוש להם, ואם כן אין להתיר בשופי הכנת הקפה בכלי שני.

זאת ועוד, דלא מבעי ליש אומרים שיש בישול אחר אפיה שאסור, אלא גם לאידך גיסא דסבירא ליה דשרי ליתן פת בכלי שני, אכתי לענ"ד יש מקום לחלק, משום דצ"ל דשורש מחלוקתם בפת הוא הגם שהיא אפויה באופן שהיא ראויה לאכילה, מ"מ הבישול יש בו תוספת תיקון והכשר המאכל, ומשו"ה אסור. 

אבל בקליית הקפה (אע"פ שבקליה הוא מגיע בתנור לחום של בין 700 עד 1000 מעלות, כפי שביררתי), מכל מקום הקפה אינו ראוי לאכילה כמות שהוא ומטרת הקליה היא שיהא "ראוי ומתוקן" ליתן עליו מים רותחים, כלומר שיהא ראוי וטוב לשתיה. ואדרבה ככל שהמים רותחים יותר עדיף טפי, וא"כ הבישול הוא גורם לו את התיקון, וא"כ לכאורה גם מאן דס"ל דאין בישול אחר אפיה יודה בזה.

אם כן לפי כל האמור לעיל, עולה להלכה ולמעשה שיש מקום גדול להחמיר בזה: א. מצד קלי הבישול. ב. למאן דאמר דיש בישול אחר אפיה. ג. ואף לאידך מאן דאמר שאין בישול אחר אפיה, מכל מקום בהכנת הקפה הרי הוא מתקנו מכמות שהיה. ומשום כל זה, יש להחמיר ליתנו בכלי שלישי או אפילו רביעי.

בברכת התורה,
הרב יחיאל קלזן.


קו המאורות – מרכז התוכן וההלכה ליהדות תימן | חייגו בכל עת: 8416* | 03-30-8888-5 | מס' ישיר מארה"ב – 151-8613-0185 | ניתן לשלוח שאלות לרבני בית ההוראה גם דרך האתר או באמצעות המייל: sm088302222@gmail.com

הצטרפו עכשיו לערוצי החדשות של אתר המאורות

כתיבת תגובה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם

הירשמו כעת לניוזלטר שלנו

והישארו מעודכנים!