הלוקח לחמניה נוספת בטעות מהמאפיה, ואין לו דרך לשלם לפני שבת – כיצד יעשה

הלוקח לחמניה נוספת בטעות מהמאפיה, ואין לו דרך לשלם לפני שבת – כיצד יעשה

מאת הגאון רבי איתמר הלוי מחפוד שליט"א

דומ"ץ חוקת משפט וראש כולל תפילה למשה אשדוד

שאלה: מה הדין אם לקחתי שש לחמניות מהמאפיה, אך בטעות שילמתי רק על חמש לחמניות בחושבי שלקחתי רק חמש ולא שש, אך כעת סמוך לשבת הנני מגלה שלקחתי שש ולא שילמתי על אחת.השאלה היא, אם מותר לי לברך על הלחמניה שנלקחה בטעות על סמך זה שאשלם במוצ"ש (כי כרגע אין לי דרך לשלם), או שאסור. והאם אולי כל הלחמניות אסורות בשימוש, כי אין דרך לברר מה הגזולה ומה לא.

תשובה: אמנם אין מברכים על אוכל גזול, כמתבאר בדברי הרמב"ם (פ"א הלכות ברכות הי"ט) ובמשנה ברורה (סימן קצ"ו ס"ק ד'). אבל כיון שבשעה כזו כבר החנות סגורה, וכבר לא יהיה לבעל החנות נפקא מינה, שהרי אם תחזיר לו את הלחמניה ביום ראשון הוא כבר נפסד מזה, דהרי הלחמניה תתייבש ותפסד. נמצא, שהוא לא עייל ונפיק אזוזי, וגם לא מעוניין להיות עייל ונפיק אזוזי, ואדרבה מרוצה בקיום המקח ושתשלם לו ביום ראשון. לכן לענ"ד, אפשר לברך על הלחמניה.

אלא דיש לדון, דהוי כמו באיסורא אתי לידיה, כיון שאין בעל המכולת יודע כלל שנגזלה ממנו לחמניה. אבל יש לומר, דכיון דאינך יודע מה היא הלחמניה הגזולה, אם כן בטלה היא ברוב. ואע"ג דממונא לא בטיל, כדאיתא בביצה ל"ז ע"ב, מכל מקום היינו דוקא לעניין דחייב לשלם אבל שפיר בטיל, כהא דתמהו התוס' (מעילה כ"א ע"ב ד"ה פרוטה) דתתבטל, ולא אמרינן ממונא לא בטיל. וכבר כתב כן בעל הערוך לנר בביכורי יעקב (סימן תרמ"ט ס"ק א') גבי הדס גזול שנתערב באחרים, דיכול לברך מהאי טעמא דממונא בטיל. ועיין עוד בנתיבות המשפט סימן רכ"ט ס"ק א', ואכמ"ל. ויתירה מכך, כיון שהלחמניה תפסד וכנ"ל, הרי יש מדין השבת אבידה דין למכור אותה, ואם כן תייחד כסף בצד עבור הלחמניה ותוכל לברך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

כתיבת תגובה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה ואף לפרסם…

עוד מאמרים